Kushtet për përdorim

Kini parasysh që kushtet për përdorim të Publicitet.al në çdo kohë mund të ndryshohen dhe të aktualizohen. Versionin aktual gjithmonë do ta gjeni këtu tek kushtet e përdorimit të Publicitet.al. Me përdorim të shërbimeve. Ju pajtoheni me kushtet e përmendura.

 

Lidhja përdoruese ndërmjet Publicitet.al dhe përdoruesit vjen me vendosjen e njoftimit/ shënimit nëpërmjet faqes për vendosjen e të dhënave ose përmes fshirjes ose përmes tërheqjes së njoftimit/ shënimit përmes web faqes të Publicitet.al. Ky sistem sigurisht nuk është i përsosur dhe për këtë qëllimi ynë është të njëjtin ta përmirësojmë, i presim sugjerimet dhe idetë tuaja.

Pëgjegjisia

Publicitet.al nuk garanton disponueshmëri të vazhdueshme të web sajtit. Njoftimet e Publicitet.al rrjedhin nga konsumatorët dhe firmat. Tregojmë në atë që Publicitet.al nuk jep garanci për saktësinë, kualitetin, tërësinë, sigurinë apo legjitimitetin e njoftimeve, si edhe për kumunikimin e përdoruesve

 

Përgjegjësi individuale për përmbajtjen

Përdoruesit obligohen të japin të dhëna veçanarisht të sakta për njoftimin e vendosur. Përdorimi i shërbimeve të internetit të Publicitet.al është veçanrisht në rrezik të përdoruesit. Publicitet.al e zotëron të drejtën për ndryshim të njoftimit, plotësimin ose fshirje të çdo pjesë të faqes, ose të tërë ofertës pa njoftim paraprak, si edhe për pezullim të përkohshëm ose të përhershëm të publikimit. Përgjegjësia për përmbajtjen e njoftimeve, fotografitë, video klipet, profilet, ose shtojcat e tjera shtrihen vetëm tek autorët. Publicitet.al nuk ndërmerr asnjë lloj përgjegjësie për njoftimet ose artikujt e publikuar nga palë të treta, posaçarisht në rast të abuzimit të Publicitet.al. Me vendosjen e njoftimit, pala e interesuar e fiton të drejtën e përdorimit të tekstit, fotografisë dhe video klipit.
Me vendosjen e njoftimit, pala e interesuar e fiton të drejtën e përdorimit të tekstit, fotografisë dhe video klipit.

 

Mbrojtja e të dhënave Mbrojtja e të dhënave tuaja është me prioritet më të lartë në Publicitet.al. Me përdorimin e Publicitet.al pajtoheni për mbledhjen, përpunim dhe përdorim e të dhënave personale tuaja, nga ana e kompanisë tonë si server përgjegjës. Nuk është e lejueshme përmes përdoruesve të tjerë të mblidhen informacione personale si adresa e-mail, ose të njëjtat të fitohen në çfarëdo mënyrë të tillë, pa pajtueshmëri nga ana e përdoruesve. Gjithshtu nuk është e lejueshme të kopjohen, ndryshohen ose zgjerohen përmbjatje të njoftimeve të huaja.

 

Përbmbajtje të ndaluara

Veçanarisht është e ndaluar të jepen njoftime me përmbajtjen e mëposhtme (tekst, fotografi) si ofertë, kërkesa ose ngjarje të Publiciet.al:
   Reklamimin e faqeve të tjera të internetit dhe firma, veçanarisht web sajte për njoftime të vogla, dyqane për tregëti elektronike, ankandeve në internet.
   Qartësisht, oferta jo serioze dhe të pamjaftueshme për punë
   Konkurse, baste të çdo lloji, përfshirë llotari dhe lojra të tjera të fatit.
   Kredite, kredi dhe mbështetje finaciare pa informacion të plotë për adresën e shtëpisë të institucionit të kreditit.
   Investime, letra me vlerë veçanarisht aksione
   Numra telefonike me parapagesë si edhe shërbime SMS
   Shprehje ofenduese, sulmuese ose diskriminuese.
   Përmbajtje raciste, shpifëse,të dhunshme ose antikushtetuese
   Njoftime të paligjshme, të cilët e kërcënojnë ose lëndojnë të drejtën apo shëndetin e një pale të tretë.
   Pornografi, duke përfshirë shkresa pornografike dhe të rrezikshme për rininë dhe sende.
   Oferta për prostitucion
   Kontakt njoftime në emër të palës së tretë.
   Shërbime telefonike me pagesë, ose sugjërime të faqeve komerciale erotike
   Lista, dosje etj, të cilët e përmbajnë adresën e prodhuesit, tregëtarit ose furnizuesit.
   Njoftime në gjuhë të huaj pa përkthim në gjuhën shqipe.

 

Sende të ndaluara

Sende të ndaluara si për ofertë kështu edhe për kërkesë janë:
   Sende të vjedhura, të falsifikuara ose të kopjuara pa aprovim të çdo lloji, këtu numërohen edhe produktet piroteknike.
   Droga dhe stimulues në kornizën e ligjit për narkotikë
   Materie radioaktive, helme, produkte piroteknike, eksplozive si edhe kimikate të dëmshme për shëndetin.
   Organe njerëzore, gjak ose lëngje të tjera trupore, si edhe mbathje të veshura.
   Armë nga pikpamja e ligjittë armëve, veçanarisht armëve të zjarrit dhe armë për prerje dhe depërtuesë të çdo lloji, edhe municion.
   Uniforma zyrtare dhe pasaporta nga zona e sigurimit.
   Produkte me etiketa për organizacione antikushtetuese

 

Pa paraqitje të dyfishtë të njoftimeve.

Njoftimi jepet vetëm një herë dhe vetëm në lokalitetin e ofertës ose kërkesës.Njoftimi juaj paraqitet në lokalitetin dhe rubrikën e zgjedhur dhe mund të gjendet nëpërmjet një kërkimi rajonal dhe kombëtar ose kërkim nëpër Shqipëri. Dhënia e shumfishtë e njoftimit me përmbajtje identike- përfshirë edhe rajone dhe rubrika të ndryshme- nuk është e lejueshme. Gjithashtu nuk është e lejueshme të manipulohet kështu me Publicitet.al. Këto rregulla vlejnë gjithashtu për njoftime, të cilat dallohen nëpërmjet fotografive dhe formulimeve, por nga përmbajtja janë identike.
Gjithashtu dhe shërbimet rajonale nuk mund të ofrohen në mënyrë të shumfishtë.
Njoftime me artikujtë shumfishta, dhe përmbajtje të së njëjtë nuk do të tolerohen dhe menjëhrë do të fshihen.

 

Spam, mashtrim, abuzim

Publicitet.al nuk toleron spame, krijim masiv të objektve me përmbajtje identike (tema) dhe/ose përgjigje, do të thotë nuk është e lejueshme publikimi i artikujve të njëjtë në kategori të shumta. Nëse jeni të shqetësuar nga spamet, mos u ngurroni të na kontaktoni në : support@publicitet.al
Përpunojmë adresa anonime për çdo njoftues të Publicitet.al (për shembull. 54522875@publicitet.al ) Nëse dërgoni e-mail në këtë adresë anonime, ajo shkon drejt serverit tonë, para se të jetë dërguar deri tek adresa e saktë. Nëse ju gjeninjoftime të thjeshta dhe ofenduese, ju lutemi të njëjtët t’i raportoni tek ne. Nëse ndiheni të shqetësuar, na dërgoni e-mail-in të atij personi. Mund të fshini konton tuaj dhe të krijoni të re

 

Siguria

Ju lutemi të na raportoni njoftime të dyshimta me përmbajtje të ndaluara të mundshme në Publicitet.al nëpërmjet formularit “ Lëndim- Raportim të njoftimeve” ose nëpërmjet e-mail support@publicitet.al. Kështu bashkë mundemi të sigurohemi të mbetet oferta e palënduar në faqet e Publicitet.al

 

Përjashtim të përgjegjësisë për përmbajtjen në faqet e jashtme të internetit

Në web sajtin e Publicitet.al, si edhe të nënfaqeve përkatëse gjenden link-e të faqeve eksterne në internet. Publicitet.al nuk ka ndikim në formën dhe përmbajtjen e faqeve më të cilat është lidhur. Publicitet.al nga këtu nuk na jep garanci për aktualitetin, saktësinë, plotësinë dhe kualitetin e informacioneve të parashikuara aty dhe me këtë qartë distancohet nga të gjitha përmbajtjet e këtyre faqeve. Ky shpjegim vlen për të gjithë link-et për faqe eksterne të përmbajtura në Publicitet.al, si edhe për përmbajtet e tyre.

 

Kufiri i moshës

Që të mund të përdorni këtë faqe ju duhet të keni mbushur 14 vjet. Anëtarët nën 14 vjet në Publicitet.al nuk pranohen

 

Pezullim, Ndalim

Publicitet.al e rezervon të drejtën ta pezullojë ose ndalojë regjistrimin e përdoruesve të Publicitet.al në çdo kohë, pa dekleratë me shkrim, nëse i njëjti, sipas mendimit të Publicitet.al, nuk ka tregëtuar në përputhje me kushtet e përdorimit. Në rast të pezullimit të regjistrimit, Publicitet.al do ta fshijë profilin e krijuar paraprak. Kërkesa e përdoruesit për fshirje të njoftimit të tij paraprak ose artikull nuk egziston.

 

Eliminim të përmbajtjeve

Publicitet.al e rezervon të drejtën të ndryshojë, lëvizë, përpunojë ose t’i fshijë njoftimet ose shkrimet të Publicitet.al. Publicitet.al në mënyrë eksplicite e rezervon të drejtën, që në çdo kohë të ndryshojë, plotësojë ose fshijë pjesë të web sajtit ose të publikimit të plotë pa njoftim paraprak, ose publikimin përkohësisht ose përgjithmonë ta ndalojë.

 

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit